12.08.2016

"Nienachalna z urody"


   Czasem mam wrażenie, że niektórzy bujają w obłokach oraz chodzą w różowych okularach, nie pomoże, nawet uszczypnięcie by obudzili się z tego dziwnego snu. Lepiej jest udawać, że jest mega super albo narzekać na wszystko, to już we krwi mamy.


3

07.08.2016

Lip Elixir od Eveline


    Czy trzeba sięgać po pomoc medycyny estetycznej, by lepiej wyglądać? Nie zawsze, choć są przypadki, że bez i takiej operacji się nie obejdzie. Lecz w większości kobiety sięgają po te zabiegi, bo mają kompleksy zazwyczaj poprawiają piersi, nos oraz usta. Po drugie, bo taka jest moda i tego nie rozumiem, robią to by podobać się innym? Hm, ale czy pięknie wygląda dziewczyna z pontonem na ustach? Nie, chociaż o gustach się nie dyskutuje.
18

05.08.2016

Słodkie myśli Eveline


   Delikatnie otuli je, przygotuje na dalsze doznania i powoli z czasem będzie zabiegać o twe względy. Ale nim to nastąpi trzeba go poznać, zakolegować się bardziej, bo przecież obcego nie wpuścisz do swego mieszkania i nie pokażesz mu tam śpię a tam trzymam torebkę.

8

02.08.2016

Odważny kameleon z Velvet matt


   Patrzysz w czarną otchłań, która Cię otacza czujesz się obserwowana, zerkasz patrzysz, lecz nic nie dostrzegasz. Słyszysz, zaś cichy szept i skrzypienie drzwi zwiastują jedno nadchodzi. Może to być zmiana albo nadchodzi twój lęk, próbujesz złapać się czegoś, lecz nie uda Ci się. Musisz spać w tę czarną otchłań i obudzić się z tego letargu zlana potem jakby to był sen na jawie. 
Ranek zerkasz w lusterko dla jednych to koszmar dla innych monotonia, nie oczekuje, że odpowie Ci „jesteś piękna” bo każda z nas jest tylko. Tyle że większość nie potrafi tego podkreślić grubą czerwoną linią, inne zaś twierdzą, że szkoda czasu, bo to źle wygląda...
12

25.07.2016

Norel dla wrażliwców
    Zazwy­czaj uży­wany jest od święta lub u nie­któ­rych służy jako pro­dukt do dema­ki­jażu, chodź każdy wie do czego służy to i tak omija się go wiel­kim łukiem. A to poważny błąd bo on nie szko­dzi nam tylko ma za zada­nie pomóc. Po pierw­sze pomaga wyrów­nać pH skóry, które powinno mieć odczyn 5,5 pH. Jeżeli mamy zaś wyż­sze pH łatwiej docho­dzi do zaka­żeń bak­te­ryj­nych, a sto­so­wa­nie toniku wspo­maga wal­czyć z nie­do­sko­na­ło­ściami które uwiel­biają wyła­zić w naj­mniej spo­dzie­wa­nym momen­cie.

1

23.07.2016

Intensywna 30 dniowa kuracja

    Starość nie radość młodość nie wieczność, czas ucieka bardzo szybko, przelewa nam się przez palce. Marnujemy go an głupoty, chodź bez nich świat byłby nudny i monotonny. Gdyby nie nasz cykający zegar bylibyśmy piękni młodzi i gładcy jak dupka niemowlaka, no może to za wiele powiedziane. Nie trzeba umawiać się na wizytę do kosmetyki, by wyglądać lepiej by wygładzić zmarszczki i by cieszyć się pięknym wyglądem. Wystarczy wiedzieć co chcemy osiągnąć, bo branie wszystkiego jak leci nie jest fajne, niektóre kosmetyki się gryzą ze sobą i wiem o tym doskonale. Niedawno taki moment grozy przeżyłam, uczulenie wnerwienie, bezsilność a później zaraz jest coś, co pomoże zwykłe tabletki skrywające w sobie bratka znanego również jako fiołka trójbarwnego. Nie bez powodu on w języku wiktoriańskim oznacza pomyśl o mnie...
1

17.07.2016

Cukrem po ciele

   Spokojny wieczór zwiastujący ten moment że nadchodzi ta chwila dla siebie wyciszenia można zasiąść z książką oddać się chwili i trwać w niej. Wnet rozlega się jeden wielki rumor i krzyk, z ciekawości zagląda w każdy kąt co się stało. W każdym pokoju okno otwarte, lekki podmuch wiatru strącił z okna bazylię hodowaną parę miesięcy. Strata niewielka lecz coś ją podkusiło by zajrzeć przez okno czy zostało coś z niej.

5

14.07.2016

Mądra sowa rzecze...
   I nad­cho­dzi ta chwila gdy się­gasz po niego odkrę­casz sło­iczek a on wie co zaraz będzie się działo małe witki zaczy­nają swój sza­lony taniec. Byle Ci prze­szko­dzić, byle nie dać posma­ro­wać bo zabawa dalej trwa. Dbasz o nie chcesz dać mu co naj­lep­sze więc się­gasz po różne rze­czy jedne są bar­dziej udane z dru­gimi żału­jesz że aku­rat na to posta­wi­łaś, nikt nie jest ide­alny. Jeżeli nie podej­miesz ryzyka ni­gdy się nie dowiesz co by było „GDYBY BABCIA MIAŁA WĄSY I MASZYNKĘ DO GOLENIA W ZAPASIE”…
6

11.07.2016

DF5 WOMAN kapsułki wspomagające włosy
   Suple­menty diety pod­bi­jają nasz rynek z każ­dego sklepu oraz apteki wysy­pują się tonami, ale czy są one aż tak bar­dzo nam potrzebne? Hm jak sama nazwa wska­zuje jest to suple­ment, jest to doda­tek do naszej codzien­nej diety który zawiera w sobie nie­zbędne dla zdro­wia skład­niki wita­miny oraz inne sub­stan­cje egzo­genne. Można je nabyć w postaci skon­cen­tro­wa­nej takie jak kap­sułki czy też tabletki. Dość czę­sto są mylone z lekami i przez jed­nych uży­wane na potęgę. Suple­menty diety? Nie raz sły­szę, a jak zjem pięć pącz­ków łyknę te tabletki na odchu­dza­nie to będę wyglą­dać modelka z wybiegu. Takie myśle­nie może powo­do­wać że Twoje lustro pęk­nie i odmówi Ci „uro­czego” widoku, bo one mają wspo­móc nas tylko a nie robić za nas wszystko.
7

09.07.2016

Szczepić czy nie szczepić?

     Masz dziecko, peł­nia szczę­ścia i nie­prze­spane noce. Przy­cho­dzi moment gdy w szpi­talu pada pyta­nie „Czy wyraża Pani zgodę na szcze­pie­nie dziecka?”, moja odpo­wiedź brzmiała tak. Chodź kobiety ze sali brzmiała nie, gdy się ją o to zapy­ta­łam dla­czego usły­sza­łam zaraz cały wykład głu­poty ludz­kiej moż­li­wej a bo to pro­wa­dzi do cho­rób umy­sło­wych, auty­zmu itp. Tyle że w ciąży lubiła wypić sobie butelkę wina, bo to prze­cież dziecku nie zaszko­dzi wolę zosta­wić to bez komen­ta­rza. Ale dodam tylko to było jej czwarte dziecko…
8

08.07.2016

"Trzy lata"/ FACEBOOK

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Trzy lata” i jest zwana dalej "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'. Fundatorem nagrody jest 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem fanpage Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 08.07.2016r. o godzinie 22:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 17.07.2016r. do godziny 22:00 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.urodakobiety24.pl

0

05.07.2016

Skinflex specjalistyczny krem do suchej skóry
    Nad­cho­dzi ten moment gdy musisz zde­cy­do­wać oraz posta­wić na jeden kon­kretny kosme­tyk, cza­sem jest to bar­dzo duży dyle­mat. A to wszystko zależy od naszych gustów i upodo­bań zapa­cho­wych, kawowy pach­nie prze­pięk­nie da Ci kopa nim się obej­rzysz, kwia­towy przy­cią­gnie „aman­tów” a pro­fe­sjo­nalny ukoi Twe cier­pie­nia. Decy­zja należy do Cie­bie ale są rze­czy któ­rych zwy­kły dro­ge­ryjny bal­sam czy też krem nie prze­sko­czy. Dyle­mat? Yyy
7

03.07.2016

Chciałabym ale skleroza...
    Cza­sem nacho­dzi mnie chęć cze­goś kupie­nia sobie i zapo­mi­nam, ozna­cza to tylko dwie rze­czy skle­roza ma sio­stra rodzona budzi się ze swego letargu oraz to nie było takie istotne. Nie istotne? Hm pójść do sklepu po masło i włosz­czy­znę a wyjść ze serem? Takie rze­czy tylko u mnie. Ale zakupy spo­żyw­cze zosta­wiam spa­dają dziś na dal­szy plan, nad­cho­dzi ten czas gdy chcę Wam poka­zać parę rze­czy na które warto zwró­cić uwagę. Kosme­tyki? Hm może tro­chę. Książki? o tak tira z nimi popro­szę. Kubek? Czas nowy sobie spra­wić a także wiele innych dupe­reli potrzeb­nych tfu przy­dat­nych, chodź zna­jąc sie­bie to i tak spo­czną w kar­to­nach z dupe­re­lami do zdjęć. A mam takich aż dwa, dobra trzy tylko…
5

01.07.2016

"Znalezione nie kradzione"    Są auto­rzy ksią­żek któ­rych nie trzeba opi­sy­wać, wpi­sują się w kla­sykę a zara­zem są naj­bar­dziej znani ze swych tajem­nych mocy do takich należy Ste­phen King. Mistrz kry­mi­nału, autor wielu ksią­żek lecz ostat­nio trwa u mnie na niego małe bum, a to za sprawą jego try­lo­gii.
Z książ­kami jest jak z alko­ho­lem zawsze ude­rza do głowy i uza­leż­nia, lecz tutaj jest ta róż­nica że kaca mieć nie będziemy będziemy towa­rzy­szyć naszym boha­te­rom przed „chwilę” aż do ostat­niej strony, gdy ich los się zakoń­czy. A ona wylą­duje jak dzika panienka w łożku roz­czo­ch­rana i roz­ocho­cona, zma­camy ją dogłęb­nie pozna­jąc od środka tą „panią” ujawni przed nami wszel­kie swe skry­wane tajem­nice. Ale tu jest jedno pewne i to od Cie­bie zależy czy wej­dziesz w tą grę oraz czy zechcesz pod­cią­gnąć zacza­ro­waną kur­tynę. Za którą skrywa się tajem­ni­czy świat, owiany chwilą grozy, dresz­czem oraz szem­ra­nym towa­rzy­stwem.

6

29.06.2016

Facebook

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Szybko szybko” i jest zwana dalej "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'. Fundatorem nagrody jest 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem fanpage Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 29.06.2016r. o godzinie 21:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 06.06.2016r. do godziny 22:00 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.urodakobiety24.pl

2

Akcja regeneracja
    Czas przy­go­to­wać i poka­zać swe stopy, o swoje dbam cały rok i tutaj nie ma że boli. Jeżeli chce się wglą­dać jakoś to trzeba poświę­cić dzie­sięć minut wię­cej rano i wie­czo­rem na bal­sa­mo­wa­nie ciała, poło­że­nie maseczki i inne zabiegi. Naj­waż­niej­sza w nich jest sys­te­ma­tycz­ność bo bez tego nie będzie żad­nego suk­cesu.

5
Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.